REZERWACJA INDYWIDUALNA

1. Rezerwacji można dokonać osobiście w kasach Teatru, telefonicznie pod numerem 126802112,  oraz drogą mailową: rezerwacja@ludowy.pl. Potwierdzenie rezerwacji (w przypadku zamówienia  powyżej 10 miejsc) należy przesyłać faksem (numer faksu 126802 154) do 7 dni od dokonania  rezerwacji lub w terminie ustalonym z Działem Obsługi Widza. Zarezerwowane bilety należy  wykupić w terminie 14 dni przed spektaklem lub terminie uzgodnionym podczas dokonywania  rezerwacji.
2. Wszelkie z miany bądź anulowanie rezerwacji należy zgłaszać bezzwłocznie w Dziale Obsługi Widza, w formie pisemnej ( faks, e - mail ) w terminie do 3 dni przed spektaklem. Po tym terminie  zmiany nie będą uwzględniane.
3. Jeżeli zapłata za bilety nie zostanie dokonana w ustalonym terminie, rezerwacja nie zostanie zmieniona lub anulowana, Teatr ma prawo obciążenia zamawiającego równowartością niewykupionych biletów.
4. Odpłatność za bilety: kasa Teatru (gotówka, karty płatnicze), przelew lub przekaz pocztowy na rachunek b ankowy teatru z podaniem numeru rezerwacji. Numer konta bankowego: Bank PKO BP nr 61 1020 2892 0000 5102 0591 0197.
5. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom (poniżej 26. roku życia), emerytom, rencistom (po okazaniu stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki). Zasady rezerwacji w ramach ofert promocyjnych są zamieszczane na stronie internetowej Teatru.
6. Na 30 minut przed spektaklem kasy teatralne w pierwszej kolejności będą prowadzić obsługę sprzedaży biletów na dany spektakl.
7. Zwroty zakupionych biletów indywidualnyc h będą akceptowane, w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed spektaklem.
8. Zwrot odpłatności za bilety uregulowanej przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Teatru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363) następować będzie wyłącznie na podstawie podpisanego przez kupującego „protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub  usługi” będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu.
9. Zwrot nastąpi w ter minie 3 dni robocze od wpływu do Teatru podpisanego oryginału „protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi”. Brak wpływu oryginału protokołu zwalnia Teatr od zwrotu zapłaty za zakupione bilety.
10 . Spektakle rozpoczynają się punktual nie o wyznaczonej godzinie. W razie spóźnienia widzowie nie będą wpuszczani na spektakl aż do przerwy (w razie braku przerwy, spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani). W takim przypadku nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu. Teatr Ludowy zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu osobom, które spóźnią się na dalszą część spektaklu graną po przerwie. W takim przypadku nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu.
11 . W przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych od Teatru (np: stan klęski żywiołowej, żałoba narodowa, choroba lub wypadek aktora, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp. ) Teatr nie zwraca poniesionych kosztów transportu.
12 . Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Teatr Ludowy w Krakowie, Osiedle Teatralne 34, 31- 948 Kraków. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora jest: Michał Maciołek Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek , adres e-mail: <mailto:iod@ludowy.pl> iod@ludowy.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających, a także zgodnie z przepisami podatkowymi. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. Widz posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.